Skip to main content

Huishoudelijk Reglement versie 2013

Dit reglement dient uitsluitend ter aanvulling van de statuten van de Vereniging van Eigenaren Noorderplassen. Dit reglement is vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering op 24 april 2013.

A. VAN DE LEDEN.
Artikel 1 LIDMAATSCHAP.

1. Leden zijn al diegenen die eigenaar of mede-eigenaar zijn van een woning aan de Noorderplassen, zoals omschreven in artikel 2, sub 2, van de statuten en die zijn ingeschreven in het lidmaatschapsregister van de Vereniging.
2. Op zijn / haar verzoek ontvangt elk lid een gedateerd en door de secretaris van de Vereniging ondertekend bewijs van inschrijving in het lidmaatschaps-register.
3. Het lidmaatschap eindigt in de gevallen genoemd in art. 3 van de statuten op de datum van het intreden van de desbetreffende omstandigheid; een opzegging door een lid, zoals bepaald in art. 3, dient aangetekend te worden verzonden aan de secretaris.
Beëindigen van het lidmaatschap laat de contractuele verplichtingen tegenover de Vereniging, zoals de verplichting tot het betalen van bijdragen voor onderhoud en instandhouding van oeverbescherming, vaarwegen etc. onverlet.

Artikel 2 CONTRIBUTIE EN OVERIGE BETALINGEN
De contributie en andere betalingsverplichtingen dienen binnen een maand na ontvangst van de factuur te worden voldaan door overschrijving op het bankrekeningnummer van de Vereniging. De factuur omvat ten minste een specificatie van de te betalen bedragen en de periode waarover deze bedragen zijn berekend.

Indien binnen een maand de betaling niet ontvangen is op de rekening van de Vereniging volgt een betalingsherinnering. Aan deze betalingsherinnering zijn geen kosten verbonden voor het betreffende lid.
Wanneer twee weken na de eerste betalingsherinnering de factuur niet is voldaan volgt een tweede aanmaning te sturen met een verhoging van € 12,50 in verband met extra incasso kosten.
Indien ook binnen 2 weken na de tweede aanmaning de betaling niet is ontvangen is het bestuur gerechtigd de vordering uit handen te geven waarbij alle (incasso)kosten voor rekening van het lid zijn, het e.e.a. met een minimum van € 100,00, voor zover de factuur 60 dagen of langer niet is voldaan. Tevens is het lid vanaf dat moment 1% rente per maand verschuldigd tot aan de dag der algehele voldoening.

B. VAN HET BESTUUR.
Artikel 3 VOORZITTERSCHAP.

1. De voorzitter zit de Algemene Ledenvergaderingen evenals de bestuursvergaderingen voor.
2. De voorzitter ziet erop toe dat de besluiten van het bestuur en de Algemene Ledenvergaderingen tijdig worden uitgevoerd.
3. In geval van ontstentenis wordt de voorzitter tijdelijk vervangen door één van de overige bestuursleden. De tijdelijk vervangende voorzitter wordt door de overige bestuursleden aangewezen.
4. Het bestuur vergadert steeds als het haar wenselijk voorkomt of als ten minste 2 bestuursleden daartoe de wens te kennen geven.

Artikel 4 SECRETARIAAT.

De secretaris is belast met de algemene correspondentie van de Vereniging, het samenstellen van de notulen, rapporten en verslagen en het verzorgen van het archief; bij zijn aftreden overhandigt de secretaris alle bescheiden van de Vereniging die in zijn bezit zijn aan de nieuwe secretaris.

Artikel 5 PENNINGMEESTER.

1. De penningmeester beheert de geldmiddelen van de Vereniging in overeenstemming met de besluiten van de ledenvergaderingen en het bestuur. Voor betalingen of beschikkingen boven € 1000,00 is altijd een notitie en accordering in de notulen van een bestuursvergadering nodig.
2. De penningmeester zorgt voor het regelmatig bijhouden van een overzichtelijke boekhouding en het archiveren van alle relevante bewijsstukken van betalingen en ontvangsten.
3. De penningmeester is verantwoording schuldig voor zijn beheer aan het bestuur en de ledenvergadering; hij verschaft het bestuur en de ledenvergadering periodiek doch ten minste jaarlijks tijdig voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering een balans en een verlies- en winstrekening over het afgelopen kalenderjaar.

Artikel 6 COMMISSIES.

1. Het bestuur kan zich voor het vervullen van zijn taken laten bijstaan door commissies, die door het bestuur worden benoemd.
2. Commissies, die onder verantwoordelijkheid van het bestuur de opgedragen werkzaamheden uitvoeren, rapporteren ten minste één maal per jaar aan het bestuur dat op zijn beurt over de activiteiten van de commissie aan de ledenvergadering rapporteert.
3. In ieder geval wordt jaarlijks een kascontrole commissie benoemd conform het bepaalde in de statuten.

Artikel 7 ROOSTER VAN AFTREDEN.

Om te voorkomen dat alle bestuursleden gelijktijdig zouden aftreden, wordt door het bestuur een regeling ontworpen, die erin voorziet, dat een adequate bestuurssamenstelling wordt gewaarborgd.

C. VAN STEMMINGEN.
Artikel. 8 QUORUM. Stemmingen zijn slechts bindend indien ten minste 10 stemgerechtigde leden ter vergadering aanwezig zijn.

Artikel. 9 SCHRIFTELIJKE STEMMINGEN.

Bij een schriftelijke stemming zijn ongeldig:
– onduidelijk ingevulde biljetten
– biljetten waarop meer of andere personen zijn aangegeven dan waarop in het desbetreffende geval kan worden gestemd;
– in het geval van herstemming, biljetten waarop personen zijn aangegeven die niet voor keuze of benoeming in aanmerking komen.

D. VAN DE GELDMIDDELEN.
Artikel 10 ENTREEGELD.

De Algemene Ledenvergadering kan voor zich nieuw aanmeldende leden een entreegeld vaststellen. Entreegeld en contributie van nieuwe leden zullen ten minste gelijk zijn aan hetgeen door de zittende Leden is betaald.

Artikel 11 CONTRIBUTIE.

1. De contributie wordt op voorstel van het bestuur door de Algemene Ledenvergadering vastgesteld. Bij het bepalen van de hoogte der contributie wordt gestreefd naar een inkomensstroom die ten minste de voorziene uitgaven dekt en is gebaseerd op de goedgekeurde begroting.
2. Mocht in de loop van het jaar blijken dat de door de Algemene Ledenvergadering goedgekeurde activiteiten niet uit de contributie kunnen worden bekostigd, dan kan door het bestuur aan de Algemene Ledenvergadering een aanvullende contributie worden voorgesteld, ook in het geval dat de Vereniging over een positief kapitaal beschikt.
3. Aan degenen die in de loop van een kalenderjaar lid worden, kan door het bestuur een korting op de jaarcontributie worden verleend.

Artikel12 BEGROTING.

Het bestuur presenteert tijdens de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering een begroting voor het dan lopende jaar. Op basis van die begroting wordt de contributie voorgesteld. Bij goedkeuring van de begroting wordt tevens de contributie vastgesteld.

Artikel13. BAGGERWERKZAAMHEDEN.

Het bestuur is bevoegd werkzaamheden, in overeenstemming met hetgeen wordt bedoeld in de statuten, art1, sub 2, te laten uitvoeren, nadat in een Algemene Ledenvergadering de plannen daartoe zijn gepresenteerd en bij meerderheid van stemmen een desbetreffend besluit is genomen.

Statuten

Heden, tien mei tweeduizend zes, verschenen voor mij, Meester Auke van der Meer , notaris, gevestigd te Almere:

1. De heer PAUL HARRO ERIK SLINGERLAND, wonende Stuurboord 7, 1316 VC Almere, geboren te Voorburg op achtentwintig december negentienhonderd-achtendertig en gehuwd;

en

2. de heer EDUARD DE VRIES, wonende Aan de Wind 5, 1316 VL, geboren te Wieringerwaard op twintig maart negentienhonderddrieenveertig en gehuwd;

ten deze handelend in hun hoedanigheid van respectievelijk voorzitter en secretaris van na te melden vereniging en als zodanig deze vereniging rechtsgeldig vertegenwoordigend op grond van het bepaalde in artikel 6 van haar statuten.

De verschenen personen verklaren:

– in de algemene ledenvergadering van de te Almere gevestigde vereniging: VERENIGING VAN EIGENAREN NOORDERPLASSEN, gehouden op twaalf april tweeduizend zes, is besloten de statuten te wijzigen:

– van het vorenstaande blijkt uit een aan deze akte gehecht exemplaar van de notulen van gemelde vergadering;

– de statuten van de vereniging luiden voortaan als volgt:

Artikel 1.
NAAM, ZETEL, DOEL EN DUUR

1. De naam van de vereniging is:

VERENIGING VAN EIGENAREN NOORDERPLASSEN.

Zij is gevestigd te Almere.

2. Het doel van de vereniging is:

Ten principale de behartiging van de gezamenlijke belangen van de eigenaren van de woningen aan de Noorderplassen te Almere, zoals vermeld in artikel 2, sub 2, en voorts en in het bijzonder, betreffende het onderhoud van de walbeschoeiing / oeverbescherming en het op een correcte diepte houden van de vaarwegen, een en ander in de meest uitgebreide zin des woord en in overeenstemming met hetgeen in de desbetreffende leveringsakte wordt beoogd.

3. De vereniging is opgericht op negenentwintig januari negentienhonderd eenennegentig.

Artikel 2.
LEDEN

1. De vereniging kent leden.

2. Leden van de vereniging kunnen uitsluitend zijn natuurlijke- en/of rechtspersonen, die eigenaar zijn van een woning aan de Noorderplassen, gelegen aan de wegen met de namen:

Bakboord, Overstag, Stuurboord, Lijzijde, Loefzijde, Op Koers, Aan de Wind en Land in Zicht.

3. Ingeval van mede-eigendom van een woning wijzen de gezamenlijke eigenaren schriftelijk één hunner aan, die het stemrecht zal uitoefenen.

4. In geval van mede-eigendom van een woning zal, ieder van de eigenaren hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de verplichtingen, die uit het lidmaatschap voortvloeien.

5. Van de leden wordt door het bestuur een register aangehouden, vermeldende hun namen en adressen, evenals wie het stemrecht uitoefent ingeval van mede-eigendom van een woning. Zolang door het bestuur geen adreswijziging is ontvangen, kunnen alle mededelingen rechtsgeldig worden gedaan aan de in het register vermelde adressen.

Artikel 3.
LIDMAATSCHAP

1. Het lidmaatschap eindigt:

a. door het overlijden van het lid. Is een rechtspersoon lid van de vereniging , dan eindigt haar lidmaatschap, wanneer zij ophoudt te bestaan;

b. door schriftelijke opzegging door het lid; het lidmaatschap houdt dan op met het einde van het boekjaar waarin is opgezegd, mits de opzegging ten minste twee maanden vóór het einde van het boekjaar is gedaan; anders houdt het op met het einde van het volgende boekjaar; het bestuur kan dispensatie geven van de termijn van twee maanden;

c. door schriftelijke opzegging door het bestuur; deze opzegging kan gedaan worden wanneer een lid niet meer voldoet aan de vereisten, die door de statuten voor het lidmaatschap zijn gesteld en bovendien wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;

d. door ontzetting; deze wordt door het bestuur uitgesproken, alleen wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt of de vereniging benadeelt.

2. Bij ontzetting geeft het bestuur het betrokken lid ten spoedigste bij aangetekend schrijven kennis van het besluit, met opgaaf van redenen. Het lid kan binnen één maand na ontvangst van die kennisgeving schriftelijk in beroep gaan bij de algemene vergadering.

De uitspraak van de algemene vergadering is bindend voor partijen. Gedurende de beroepstermijn en zolang op het beroep niet is beslist, is het lid geschorst.

3. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft de contributie over het gehele boekjaar verschuldigd. Het bestuur kan daarvan dispensatie verlenen.

Artikel 4.
CONTRIBUTIE

De leden moeten een jaarlijkse contributie betalen, die bij besluit van de algemene vergadering wordt vastgesteld.

Artikel 5.
BESTUUR

1. Het bestuur bestaat uit een oneven aantal van ten minste drie en ten hoogste vijf leden. Zij worden door de algemene vergadering uit de leden van de vereniging benoemd.

2. De functies van voorzitter, secretaris en penningmeester worden door de bestuursleden onderling verdeeld.

3. Bestuursbesluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen.

4. Van het verhandelde in bestuursvergaderingen worden notulen gehouden. Deze worden, na ondertekening door voorzitter en secretaris, naar datum gerangschikt, aan een daartoe bestemt register toegevoegd.

5. Op de jaarlijkse algemene vergadering treedt telkens ten minste één bestuurslid af, volgens een door het bestuur op te maken rooster. Een aftredend bestuurslid is herbenoembaar.

6. Het bestuurslidmaatschap eindigt wanneer het lidmaatschap van de vereniging eindigt. De algemene vergadering kan een bestuurslid te allen tijde ontslag verlenen.

7. Bij een vacature in het bestuur benoemt de eerstvolgende algemene vergadering een opvolger.

8. Indien in het bestuur één of meer vacatures ontstaan, blijven de overblijvende bestuursleden een bevoegd college vormen, tenzij het aantal zitting hebbende bestuursleden minder bedraagt dan het aantal vacatures. In dat laatste geval zijn de overblijvende bestuursleden verplicht binnen een termijn van één maand na het ontstaan van de laatste vacature een algemene vergadering bijeen te roepen, waarin in de ontstane vacature wordt voorzien.

Artikel 6.
TAAK EN BEVOEGDHEDEN BESTUUR

1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging en vertegenwoordigt de vereniging. De vereniging wordt bovendien vertegenwoordigd door ten minste twee gezamenlijk handelende bestuursleden.

2. Tot het navolgende is het bestuur slechts bevoegd na toestemming van de algemene vergadering:

a. het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van registergoederen;

b. het aangaan van overeenkomsten, waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zicht tot zekerheidsstelling voor een schuld van een ander verbindt.

Artikel 7.
BOEKJAAR

Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 8.
ALGEMENE VERGADERING

1. De leden van de vereniging worden tot alle algemene vergaderingen ten minste drie weken tevoren door het bestuur schriftelijk opgeroepen.

2. De voorzitter van het bestuur – en bij zijn afwezigheid één van de andere bestuursleden – treedt op als voorzitter van de algemene vergadering.

3. De secretaris van het bestuur houdt notulen van het verhandelde in alle algemene vergaderingen. Het bepaalde in artikel 5 lid 4 is hierbij van toepassing.

4. Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand juni, een algemene vergadering gehouden.

5. In deze vergadering brengt het bestuur zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van de nodige bescheiden, rekening en verantwoording over zijn gevoerd bestuur in het afgelopen boekjaar.

6. De algemene vergadering benoemt jaarlijks een kascontrole commissie van ten minste twee leden, die geen bestuurslid mogen zijn. De commissie onderzoekt de rekening en verantwoording en brengt aan de algemene vergadering verslag uit van haar bevindingen.

7. De algemene vergadering behandelt ook de voorstellen, die door het bestuur zijn gedaan of die door ten minste één/tiende van het aantal leden veertien dagen vóór de vergadering schriftelijk bij het bestuur zijn ingeleverd. Dit geldt ook voor buitengewone algemene vergaderingen.

Artikel 9.
BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

1.Verder roept het bestuur een algemene vergadering bijeen, wanneer zij dit wenselijk oordeelt of wanneer het daartoe volgens de wet of de statuten verplicht is.

2. Het bestuur is tot het bijeenroepen van een algemene vergadering verplicht als ten minste één tiende van het aantal leden dit schriftelijk aan het bestuur vraagt, met vermelding van de te behandelen onderwerpen. In dit geval moet de vergadering binnen vier weken na ontvangst van het verzoek worden gehouden. Is dit niet gebeurd, dan kunnen de verzoekers zelf een algemene vergadering bijeenroepen op dezelfde wijze als het bestuur de algemene vergadering bijeenroept, of bij advertentie in een dagblad, dat in de gemeente waar de vereniging gevestigd is, veel gelezen wordt.

Artikel 10.
BESLUITVORMING

1. Alle besluiten worden genomen met meerderheid van stemmen van de aanwezige, niet geschorste, leden. Ieder lid heeft één stem zoals bedoeld in artikel 2 lid 3. Stemmen bij volmacht is toegestaan, met dien verstande, dat een lid niet meer dan twee volmachtstemmen kan uitbrengen; van deze volmacht moet blijken uit een schriftelijk stuk, dat voorafgaand aan de vergadering aan de voorzitter ter hand is gesteld.

2. Over zaken wordt mondeling gestemd; over personen wordt met niet ondertekende briefjes gestemd, tenzij de vergadering eenstemmig goedkeurt, dat mondeling gestemd wordt.

3. Blanco stemmen en ondertekende briefjes zijn ongeldig.

4. Wordt bij benoeming van personen bij de eerste stemming geen meerderheid verkregen, dan wordt herstemd over de twee personen, die bij de tweede stemming de meeste stemmen verkregen.

5. Bij staken van stemmen over zaken is het voorstel verworpen. Staken de stemmen over personen, dan beslist de stem van de voorzitter.

6. Het oordeel van de voorzitter, dat een besluit genomen is, is beslissend.

7. Wordt de juistheid van voormeld oordeel onmiddellijk na het uitspreken daarvan betwist, dan wordt opnieuw gestemd, wanneer dit verlangd wordt door de meerderheid van de vergadering of – als de eerste stemming niet hoofdelijk of schriftelijk plaats vond – door één stemgerechtigd lid. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de eerste stemming.

Artikel 11.
STATUTENWIJZIGING

1. De statuten van de vereniging kunnen worden gewijzigd door een besluit van de algemene vergadering, mits in de oproeping tot de vergadering is vermeld, dat statutenwijziging wordt voorgesteld. Een afschrift van het voorstel, waarin de wijziging woordelijk is opgenomen, moet ten minste vijf dagen vóór de vergadering tot na de afloop van de vergaderingdag op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage hebben gelegen.

2. Het besluit tot statutenwijziging moet worden genomen met een meerderheid van ten minste tweederde van de geldig uitgebrachte stemmen.

3. De statutenwijziging treedt niet in werking voordat daarvan notariële akte is opgemaakt.

Artikel 12
ONTBINDING

Op een besluit tot ontbinding van de vereniging is van toepassing al hetgeen in de leden 1 en 2 van het voorgaande artikel is bepaald.

1. De vereffening van het vermogen van de ontbonden vereniging geschiedt door het bestuur, tenzij bij het besluit tot ontbinding één of meer anderen tot vereffenaar zijn aangewezen.

2. Bij het besluit tot ontbinding beslist de algemene vergadering over de aanwending van een eventueel batig saldo van de vereffening.

Artikel 13.
HUISHOUDELIJK REGLEMENT

1. De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen, dat geen bepalingen mag bevatten, die in strijd zijn met de wet of deze statuten.

2. Over alles wat niet door de wet , de statuten of het huishoudelijk reglement is geregeld, beslist de algemene vergadering.

Waarvan akte, in minuut verleden te Almere, ten tijde in het hoofd dezer akte vermeld. Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de mij bekende verschenen personen hebben dezen eenparig verklaard van de inhoud van deze akte kennis te hebben genomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen; na beperkte voorlezing is deze akte ondertekend door de verschenen personen en mij, notaris.

Lidmaatschap

De tekst op de homepagina van onze website geeft een indruk van de activiteiten van de Vereniging van Eigenaren Noorderplassen.

Om lid te worden van de VvEN kunt u een formulier hier downloaden , dat u na invulling en ondertekening kunt inleveren op het adres dat op het formulier is aangegeven.

U vindt de adresgegevens van onze vereniging ook rechts op deze pagina.

Na ontvangst van uw formulier en uw inschrijfgeld ontvangt u van ons een bevestiging in de vorm van een welkomstbrief.

Mocht u vooraf nog vragen hebben dan kunt deze stellen via het contactformulier op deze pagina. Met het invullen en versturen van dit formulier laat u op geen enkele manier gegevens achter in de database van deze website.

Contributie

De contributie voor 2017/2018 zoals vastgesteld tijdens de algemene ledenvergadering (ALV) op 8 mei jongstleden, bedraagt EUR 85,- all-in. Deze afdracht bestaat uit een reservering voor het zo breed mogelijk maaien van de vaargeul en de private tuintjes, alsmede voor mogelijke baggerwerkzaamheden in de toekomst.
Indien het uitdrukkelijk gewenst is de tuintjes niet te laten maaien, wordt u verzocht de Stiwon daarvan schriftelijk op de hoogte te brengen.