Skip to main content

Huishoudelijk Reglement versie 2013

Dit reglement dient uitsluitend ter aanvulling van de statuten van de Vereniging van Eigenaren Noorderplassen. Dit reglement is vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering op 24 april 2013.

A. VAN DE LEDEN.
Artikel 1 LIDMAATSCHAP.

1. Leden zijn al diegenen die eigenaar of mede-eigenaar zijn van een woning aan de Noorderplassen, zoals omschreven in artikel 2, sub 2, van de statuten en die zijn ingeschreven in het lidmaatschapsregister van de Vereniging.
2. Op zijn / haar verzoek ontvangt elk lid een gedateerd en door de secretaris van de Vereniging ondertekend bewijs van inschrijving in het lidmaatschaps-register.
3. Het lidmaatschap eindigt in de gevallen genoemd in art. 3 van de statuten op de datum van het intreden van de desbetreffende omstandigheid; een opzegging door een lid, zoals bepaald in art. 3, dient aangetekend te worden verzonden aan de secretaris.
Beëindigen van het lidmaatschap laat de contractuele verplichtingen tegenover de Vereniging, zoals de verplichting tot het betalen van bijdragen voor onderhoud en instandhouding van oeverbescherming, vaarwegen etc. onverlet.

Artikel 2 CONTRIBUTIE EN OVERIGE BETALINGEN
De contributie en andere betalingsverplichtingen dienen binnen een maand na ontvangst van de factuur te worden voldaan door overschrijving op het bankrekeningnummer van de Vereniging. De factuur omvat ten minste een specificatie van de te betalen bedragen en de periode waarover deze bedragen zijn berekend.

Indien binnen een maand de betaling niet ontvangen is op de rekening van de Vereniging volgt een betalingsherinnering. Aan deze betalingsherinnering zijn geen kosten verbonden voor het betreffende lid.
Wanneer twee weken na de eerste betalingsherinnering de factuur niet is voldaan volgt een tweede aanmaning te sturen met een verhoging van € 12,50 in verband met extra incasso kosten.
Indien ook binnen 2 weken na de tweede aanmaning de betaling niet is ontvangen is het bestuur gerechtigd de vordering uit handen te geven waarbij alle (incasso)kosten voor rekening van het lid zijn, het e.e.a. met een minimum van € 100,00, voor zover de factuur 60 dagen of langer niet is voldaan. Tevens is het lid vanaf dat moment 1% rente per maand verschuldigd tot aan de dag der algehele voldoening.

B. VAN HET BESTUUR.
Artikel 3 VOORZITTERSCHAP.

1. De voorzitter zit de Algemene Ledenvergaderingen evenals de bestuursvergaderingen voor.
2. De voorzitter ziet erop toe dat de besluiten van het bestuur en de Algemene Ledenvergaderingen tijdig worden uitgevoerd.
3. In geval van ontstentenis wordt de voorzitter tijdelijk vervangen door één van de overige bestuursleden. De tijdelijk vervangende voorzitter wordt door de overige bestuursleden aangewezen.
4. Het bestuur vergadert steeds als het haar wenselijk voorkomt of als ten minste 2 bestuursleden daartoe de wens te kennen geven.

Artikel 4 SECRETARIAAT.

De secretaris is belast met de algemene correspondentie van de Vereniging, het samenstellen van de notulen, rapporten en verslagen en het verzorgen van het archief; bij zijn aftreden overhandigt de secretaris alle bescheiden van de Vereniging die in zijn bezit zijn aan de nieuwe secretaris.

Artikel 5 PENNINGMEESTER.

1. De penningmeester beheert de geldmiddelen van de Vereniging in overeenstemming met de besluiten van de ledenvergaderingen en het bestuur. Voor betalingen of beschikkingen boven € 1000,00 is altijd een notitie en accordering in de notulen van een bestuursvergadering nodig.
2. De penningmeester zorgt voor het regelmatig bijhouden van een overzichtelijke boekhouding en het archiveren van alle relevante bewijsstukken van betalingen en ontvangsten.
3. De penningmeester is verantwoording schuldig voor zijn beheer aan het bestuur en de ledenvergadering; hij verschaft het bestuur en de ledenvergadering periodiek doch ten minste jaarlijks tijdig voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering een balans en een verlies- en winstrekening over het afgelopen kalenderjaar.

Artikel 6 COMMISSIES.

1. Het bestuur kan zich voor het vervullen van zijn taken laten bijstaan door commissies, die door het bestuur worden benoemd.
2. Commissies, die onder verantwoordelijkheid van het bestuur de opgedragen werkzaamheden uitvoeren, rapporteren ten minste één maal per jaar aan het bestuur dat op zijn beurt over de activiteiten van de commissie aan de ledenvergadering rapporteert.
3. In ieder geval wordt jaarlijks een kascontrole commissie benoemd conform het bepaalde in de statuten.

Artikel 7 ROOSTER VAN AFTREDEN.

Om te voorkomen dat alle bestuursleden gelijktijdig zouden aftreden, wordt door het bestuur een regeling ontworpen, die erin voorziet, dat een adequate bestuurssamenstelling wordt gewaarborgd.

C. VAN STEMMINGEN.
Artikel. 8 QUORUM. Stemmingen zijn slechts bindend indien ten minste 10 stemgerechtigde leden ter vergadering aanwezig zijn.

Artikel. 9 SCHRIFTELIJKE STEMMINGEN.

Bij een schriftelijke stemming zijn ongeldig:
– onduidelijk ingevulde biljetten
– biljetten waarop meer of andere personen zijn aangegeven dan waarop in het desbetreffende geval kan worden gestemd;
– in het geval van herstemming, biljetten waarop personen zijn aangegeven die niet voor keuze of benoeming in aanmerking komen.

D. VAN DE GELDMIDDELEN.
Artikel 10 ENTREEGELD.

De Algemene Ledenvergadering kan voor zich nieuw aanmeldende leden een entreegeld vaststellen. Entreegeld en contributie van nieuwe leden zullen ten minste gelijk zijn aan hetgeen door de zittende Leden is betaald.

Artikel 11 CONTRIBUTIE.

1. De contributie wordt op voorstel van het bestuur door de Algemene Ledenvergadering vastgesteld. Bij het bepalen van de hoogte der contributie wordt gestreefd naar een inkomensstroom die ten minste de voorziene uitgaven dekt en is gebaseerd op de goedgekeurde begroting.
2. Mocht in de loop van het jaar blijken dat de door de Algemene Ledenvergadering goedgekeurde activiteiten niet uit de contributie kunnen worden bekostigd, dan kan door het bestuur aan de Algemene Ledenvergadering een aanvullende contributie worden voorgesteld, ook in het geval dat de Vereniging over een positief kapitaal beschikt.
3. Aan degenen die in de loop van een kalenderjaar lid worden, kan door het bestuur een korting op de jaarcontributie worden verleend.

Artikel12 BEGROTING.

Het bestuur presenteert tijdens de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering een begroting voor het dan lopende jaar. Op basis van die begroting wordt de contributie voorgesteld. Bij goedkeuring van de begroting wordt tevens de contributie vastgesteld.

Artikel13. BAGGERWERKZAAMHEDEN.

Het bestuur is bevoegd werkzaamheden, in overeenstemming met hetgeen wordt bedoeld in de statuten, art1, sub 2, te laten uitvoeren, nadat in een Algemene Ledenvergadering de plannen daartoe zijn gepresenteerd en bij meerderheid van stemmen een desbetreffend besluit is genomen.